تمامی پرداخت های این سامانه تحت حمایت و ضمانت شرکت شرکت دانش پژوهان مهر امروز می باشد.

[pardakht_delkhah]