تمامی پرداخت های این سامانه تحت حمایت و ضمانت شرکت شرکت دانش پژوهان مهر امروز می باشد.